UBND xã Tây Giang thành lập tổ bầu cử
Ngày 01/06/2021

Theo điều 25 Luật Bầu cử QH và HĐND ngày 03 tháng 04 năm 2021 UBND xã Tây Giang quyết định thành lập các tổ  bầu cử. Trên địa bàn xã  được thành lập thành 6 tổ bầu cử ở 5 thôn, mỗi tổ có 9 thành viên,trong đó có 1 tổ trưởng, 1 thư kí và 7 ủy viên. 

Tổ bàu cử số 1    - Thôn Bắc 

Tổ bầu cử  số 2    - Thôn Đoài

Tổ bầu cử số 3  - Thôn Cát Già

Tổ bầu cử số 4   - Thôn Nam

Tổ bầu cử số 5   - Thôn Đông ( Khu 2 + Khu 3 )

Tổ bầu cử số 6 -  Thôn Đông ( khu 1 và khu Trái Diêm )

 

 

Tin liên quan